theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005:
"Dự án thuê đất, thuê mặt nước trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 mà nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm, thì nay xác định lại đơn giá thuê theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Nghị định này và được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006."

theo quy định tại khoản 1.1 điểm 1 mục III Thông tư số 141/2007 /TT-BTC ngày 31/12/2007 :
“Các dự án đầu tư có quyết định thuê đất, đã bàn giao đất để sử dụng trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 và trả tiền thuê đất hàng năm được tiếp tục thực hiện nguyên tắc điều chỉnh đơn giá tiền thuê đất đã ghi trong Giấy phép đầu tư, Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho nhà đầu tư hoặc Hợp đồng thuê đất ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với bên thuê đất thực hiện như sau:

Đối với các dự án đầu tư mà tại một trong ba loại giấy tờ sau đây: Giấy phép đầu tư hoặc Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất được cấp (được ký kết) theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài, Luật Đầu tư trong nước có quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước và nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê theo các quy định về đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước của Bộ Tài chính (Quyết định số 210A-TC/VP ngày 01/4/1990, Quyết định số 1417TC/TCĐN ngày 30/12/1994, Quyết định số179/1998/QĐ-BTC ngày 24/02/1998, Quyết định số189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000, Quyết định số 1357TC/QĐ-TCT ngày 30/12/1995) thì được:

+Được tiếp tục thực hiện đơn giá thuê đất ,thuê mặt nước quy định tại giấy phép đầu tư và quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất nếu chưa đủ thời hạn ổn định là 05 năm .

+ Hết thời hạn ổn định 5 năm thì thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đã ghi trong giấy phép đầu tư và quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất.”

Xin cho hổi theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số142/2005/NĐ-CP Các dự án đầu tư có quyết định thuê đất, đã bàn giao đất để sử dụng trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 đã bị xác định lại đơn giá thuê, vậy thì còn dự án nào áp dựng được tại khoản 1.1, điểm 1, điều III thông tư số 141/2007 /TT-BTC ?

 

Trả lời:

Các đối tượng (dự án ) mà bạn đề cập đã được chỉ ra trong Nghị định142/2005/NĐ-CP,Thông tư120/2005/TT-BTC và Thông tư141/2007/TT-BTC.


Trân trọng chào bạn.

 

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Văn Phòng Luật sư để luật sư tư vấn và hướng dẫn chi tiết.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 

 

Liên hệ luật sư