Điều 132. Tố cáo, giải quyết tố cáo về bảo hiểm xã hội

Việc tố cáo và giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Tham KhảoLUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Xử lý vi phạm pháp luật về chuyển giao công nghệ